تبلیغات
جانم حسین - با یک لباس پاره (شعر حسینی)

بــا کــاروان نیــزه ســفـر می کـنم پدر


با طعنه های حرمله سـر می کـنم پدر


مانـنـد خـواهـران خـودم روی نـاقـه ها


در پیش سنگ سینه سپر می کنم پدر

از کــوچــه نــگــاه و قیــح یــهــودیــان

بــا یــک لبــاس پــاره گـذر می کنم پدر

حــالا بـرو به قـصر ولی نیـمه شب تو را

بـا گــریه های خویش خبر می کنم پدر

این گریه جای خطبه ک